X

Underbart

Vi kontaktar dig så snart som möjligt

Integritetspolicy/Privacy Policy

An English translation of the Privacy Policy will follow below the Swedish original. 

Svenska

Behandling av personuppgifter på SWOOTHER/Krogia AB              3 february 2020

Inledning

Krogia AB är ägare av denna mobilapp och dess bakomliggande IT system (tillsammans kallad “SWOOTHER”). Våra kunder är de restauranger och restaurangkedjor som använder SWOOTHER för att ta emot och behandla beställningar av mat och dryck från deras restaurangbesökare. Du har förmodligen kommit till denna sida från en av dessa restaurangers version av SWOOTHER mobilappen.   

För SWOOTHER är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom SWOTHER’s verksamhet och system är Krogia AB personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt förnamn, efternamn, e-postadress samt beställningshistorik men kan även komma att samla in och behandla ditt personnummer, adress, kontaktuppgifter, telefonmodell, betalningsinformation, bokningsinformation, köp- och betalningshistorik, kvittoinformation, beställningar, restaurangbesök, bonuspoäng och gruppkoder.

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • Tillhandahålla och hantera tjänster.
 • Registrera dina bonuspoäng. 
 • Säkerställa att du är en verklig person. Det är nödvändigt för att skydda tjänsten från att användas av obehöriga och för att tillförsäkra att avtalet fullföljs. 
 • Kommunicera med dig för att tillhandahålla service, bokningar, support och övriga administrativa ärenden. 
 • Hantera dina reklamationer och övriga klagomål.
 • Genomföra loggning för att upptäcka fel, intrångsförsök, bedrägerier samt i övrigt kvalitetssäkra systemen i ditt intresse.
 • Förhindra missbruk av tjänsten.
 • Bokföra transaktioner.  

Vi använder även dina personuppgifter för statistiska ändamål och för s.k. automatiserat beslutsfattande. Detta gör att vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig en mer personlig service och produkt erbjudanden. 

Personuppgifterna används i enlighet med integritetspolicyn, Dataskyddsfördordning (2016/679), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation 2016/679) samt Lag om betaltjänster (2010:751). 

Hur samlar vi in dina personuppgifter och hur länge sparas de? 

Vi får dina uppgifter från det användarkonto du skapar när du registrerar dig i mobilappen. Om du inte vill registrera dig och lämna dina personuppgifter kan du använda mobilappen anonymt som en gästanvändare. Som gästanvändare kan vi dock inte spara någon information och historik angående dina beställningar vilket gör att din användarupplevelse blir mindre personlig. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Med vem delar vi dina personuppgifter?

 • Krogia AB säljer inte dina personuppgifter till tredje part.
 • Restauranger som är anslutna till applikationen har tillgång till uppgifter som lämnas vid beställning i applikationen. 
 • Företag inom koncernen har tillgång till uppgifter som lämnas vid inloggning och beställning i applikationen. 
 • Amazon är leverantörer av de databastjänster som SWOTHER använder och äger. Alla personuppgifter lagras per automatik i serverloggarna och auktoriserade tekniker på Amazon har åtkomst till personuppgifterna.
 • Krogia AB kan komma att delge information om din användning av applikationen till polis och/eller andra myndigheter. 
 • Personuppgifter som lämnas vid användning av betaltjänsterna i applikationen insamlas och behandlas av Getswish AB och NETS HOLDING A/S. NETS HOLDING A/S tillhandahåller Krogia AB kortuppgifter. Kontokortsnumret är ofullständigt och inte unikt på så sätt att enbart de sex första och de fyra sista siffrorna är synbara.
 • I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer och konsulter för våra restaurangsystem eller elektroniska betalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss och har tillgång till dina personuppgifter. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen, för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
 • Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför Europeiska Unionen. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är registrerad hos oss. Personuppgifterna bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Väljer du att avregistrera dig kommer vi komma att behålla dina personuppgifter enligt följande:

 1. De personuppgifter som Krogia AB behandlar för att kunna fullgöra avtalet lagras tills dess att avtalet är fullgjort. 
 2. De personuppgifter som Krogia AB behandlar för att kommunicera med Kunden lagras tills dess att ärendet anses avslutat. 
 3. De personuppgifter som Krogia AB behandlar för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt köp- eller konsumentköprättslig lagstiftning lagras som längst i 2 år respektive 3 år. 
 4. De personuppgifter som Krogia AB behandlar för att kunna fullgöra sin bokföringsskyldighet lagras som längst i 7 år. 
 5. De personuppgifterna som Krogia AB behandlar för andra ändamål sparas som längst i 1 år efter att kundrelationen har upphört. Kundrelationen anses ha upphört när 1 år har förflutit sedan avregistrering. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Krogia AB, Släntvägen 4, 194 61 Upplands Väsby, organisationsnummer: SE 559121-0744. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Du kan även kontakt vårt dataskyddsombud för övriga frågor. Allt detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på privacy@swoother.com. Informationen tillhandahålls senast inom en månad från mottagen e-post. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här i mobilappen. 

Kontaktuppgifter: 

SWOOTHER/KROGIA
Krogia AB, org.nr. SE 559121-0744
Släntvägen 4
194 61 Upplands Väsby
Sverige
+46 701 454 454
privacy@swoother.com eller support@swoother.com.

NETS HOLDING A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
Danmark
CVR-nr. 27 22 59 93
+45 4468 4468
dpo@nets.eu

English

Processing of personal data at Swoother / Krogia AB             February 3, 2020

Introduction

Krogia AB is the owner of this mobile app and its underlying IT system (collectively called “SWOOTHER”). Our customers are the restaurants and restaurant chains that use SWOOTHER to receive and process food and drink orders from their restaurant visitors. You have probably come to this page from one of these restaurants’ version of the SWOOTHER mobile app.

For SWOOTHER, personal privacy is important. We strive for a high level of data protection. In this policy we explain how we collect and use personal data. We also describe your rights and how you can enforce them.

You are always welcome to contact us if you have any questions about how we process your personal information. You’ll find the contact information is the last part of this text.

What is personal data and what is processing of personal data?

Personal data is any information about a living natural person that can be directly or indirectly linked to that person. It is not just about names and social security numbers, but also about pictures and e-mail addresses, for example.

Processing of personal data is all that happens with the personal data in the IT systems, whether it is through mobile devices or computers. These include, for example, collection, registration, structuring, storage, processing and transmission. In some cases, manual registers may also be included.

Responsibility for your personal data

Krogia AB is responsible for personal data and for the processing that takes place within SWOTHER’s operations and systems.

What personal information do we collect about you and why?

We mainly process your first name, last name, email address and order history, but may also collect and process your social security number, address, contact information, telephone model, payment information, booking information, purchase and payment history, receipt information, orders, restaurant visits, bonus points and group codes.

We collect, store and process your personal data in order to:

 • Provide and manage services.
 • Register your bonus points.
 • Make sure you are a real person. This is necessary to protect the service from being used by unauthorized persons and to ensure compliance with the contract.
 • Communicate with you to provide service, bookings, support and other administrative matters.
 • Handle your complaints and other complaints.
 • Perform logging to detect errors, infringement attempts, fraud and other quality assured systems in your interest.
 • Prevent misuse of the service.
 • Post transactions.

We also use your personal data for statistical purposes and for so-called automated decision making. This allows us to use your personal information to provide you with a more personalized service and product offerings.

The personal information is used in accordance with the Privacy Policy, Data Protection Regulation (2016/679), Law (2018: 218) with supplementary provisions to the EU Data Protection Regulation (General Data Protection Regulation 2016/679) and the Payment Services Act (2010: 751).

How do we collect your personal data and how long is it stored?

We receive your information from the user account you create when you register in the mobile app. If you do not want to register and submit your personal information, you can use the mobile app anonymously as a guest user. However, as a guest user, we cannot store any information and history regarding your orders, which will make your user experience less personal.

We apply privacy laws at all times in all processing of personal data. The legal basis for processing your personal data is consent. You have the right at any time to withdraw your consent to the treatment. A revocation does not affect the legality of the treatment before the consent was revoked.

Who do we share your personal information with?

 • Krogia AB does not sell your personal data to third parties.
 • Restaurants that are connected to the application have access to information provided when ordering in the application.
 • Companies within the Group have access to information provided when logging in and ordering in the application.
 • Amazon is the provider of the database services that SWOTHER uses and owns. All personal data is automatically stored in the server logs and authorized technicians on Amazon have access to the personal data.
 • Krogia AB may share information about your use of the application with police and / or other authorities.
 • Personal information provided when using the payment services in the application is collected and processed by Getswish AB and NETS HOLDING A/S. NETS HOLDING A/S provides Krogia AB card details. The credit card number is incomplete and not unique in that only the first six and the last four digits are visible.
 • In some situations, it is necessary for us to hire other parties. For example, various IT suppliers and consultants for our restaurant systems or electronic payment systems. They are then personal data assistants to us and have access to your personal data. We check personal data assistants to ensure that they guarantee the security and confidentiality of personal data. When personal data assistants are hired, it only happens for the purposes that are compatible with the purposes we have for processing ourselves, in order to be able to provide our services and fulfill our obligations to you.
 • We will never transfer your information to a country outside the European Union. 

How long do we store your personal data?

We store your personal data as long as you are registered with us. The personal data is not retained for longer than is necessary for the purpose of the processing. If you choose to unsubscribe, we will keep your personal information as follows:

 1. The personal data that Krogia AB processes in order to fulfill the agreement is stored until the agreement is completed.
 2. The personal data that Krogia AB processes to communicate with the Customer is stored until the case is considered closed.
 3. The personal data that Krogia AB processes in order to fulfill its obligations under purchase or consumer purchase legislation is stored for a maximum of 2 years and 3 years, respectively.
 4. The personal data that Krogia AB processes in order to fulfill its accounting obligation is stored for a maximum of 7 years.
 5. The personal data that Krogia AB processes for other purposes is stored for a maximum of 1 year after the customer relationship has ended. The customer relationship is considered to have ended after 1 year has passed since deregistration.

Contact us with questions about how we process personal data.

Responsible for personal data is Krogia AB, Släntvägen 4, 194 61 Upplands Väsby, organization number: SE 559121-0744. You have the right to contact us if you want information about the information we have about you, to request correction, transfer or to request that we limit the processing, to object or request the deletion of your information. You can also contact our Data Protection Officer for other questions. You can do all this by contacting us via email at privacy@swoother.com. The information is provided no later than one month from received email.

If you have a complaint about our processing of your personal data, you have the right to file a complaint with the Swedish Data Inspection.

We may make changes to our privacy policy. The latest version of the privacy policy is always here in the mobile app.

Contact details:

SWOOTHER/KROGIA
Krogia AB, org.nr. SE 559121-0744
Släntvägen 4
194 61 Upplands Väsby
Sverige
+46 701 454 454
privacy@swoother.com eller support@swoother.com.

NETS HOLDING A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
Denmark
CVR-nr. 27 22 59 93
+45 4468 4468
dpo@nets.eu