X

Underbart

Vi kontaktar dig så snart som möjligt

Integritetspolicy

Integritetspolicy/Privacy Policy

An English translation of the Privacy Policy will follow below the Swedish original. 

Svenska

Behandling av personuppgifter på Swoother/Krogia AB
29 january 2020

Inledning

Krogia AB är ägare av denna mobilapp och dess bakomliggande IT system (tillsammans kallad “SWOOTHER”). Våra kunder är de restauranger och restaurangkedjor som använder SWOOTHER för att ta emot och behandla beställningar av mat och dryck från deras restaurangbesökare. Du har förmodligen kommit till denna sida från en av dessa restaurangers version av SWOOTHER mobilappen.   

För SWOOTHER är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom SWOTHER’s verksamhet och system är Krogia AB personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt förnamn, efternamn, e-postadress samt beställningshistorik men kan även komma att samla in och behandla ditt personnummer, adress, kontaktuppgifter, telefonmodell, betalningsinformation, bokningsinformation, köp- och betalningshistorik, kvittoinformation, beställningar, restaurangbesök, bonuspoäng och gruppkoder.

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • Tillhandahålla och hantera tjänster.
 • Registrera dina bonuspoäng. 
 • Säkerställa att du är en verklig person. Det är nödvändigt för att skydda tjänsten från att användas av obehöriga och för att tillförsäkra att avtalet fullföljs. 
 • Kommunicera med dig för att tillhandahålla service, bokningar, support och övriga administrativa ärenden. 
 • Hantera dina reklamationer och övriga klagomål.
 • Genomföra loggning för att upptäcka fel, intrångsförsök, bedrägerier samt i övrigt kvalitetssäkra systemen i ditt intresse.
 • Förhindra missbruk av tjänsten.
 • Bokföra transaktioner.  

Vi använder även dina personuppgifter för statistiska ändamål och för s.k. automatiserat beslutsfattande. Detta gör att vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig en mer personlig service och produkt erbjudanden. 

Personuppgifterna används i enlighet med integritetspolicyn, Dataskyddsfördordning (2016/679), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation 2016/679) samt Lag om betaltjänster (2010:751). 

Hur samlar vi in dina personuppgifter och hur länge sparas de? 

Vi får dina uppgifter från det användarkonto du skapar när du registrerar dig i mobilappen. Om du inte vill registrera dig och lämna dina personuppgifter kan du använda mobilappen anonymt som en gästanvändare. Som gästanvändare kan vi dock inte spara någon information och historik angående dina beställningar vilket gör att din användarupplevelse blir mindre personlig. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Med vem delar vi dina personuppgifter?

 • Krogia AB säljer inte dina personuppgifter till tredje part.
 • Restauranger som är anslutna till applikationen har tillgång till uppgifter som lämnas vid beställning i applikationen. 
 • Företag inom koncernen har tillgång till uppgifter som lämnas vid inloggning och beställning i applikationen. 
 • Amazon är leverantörer av de databastjänster som SWOTHER använder och äger. Alla personuppgifter lagras per automatik i serverloggarna och auktoriserade tekniker på Amazon har åtkomst till personuppgifterna.
 • Krogia AB kan komma att delge information om din användning av applikationen till polis och/eller andra myndigheter. 
 • Personuppgifter som lämnas vid användning av betaltjänsterna i applikationen insamlas och behandlas av Getswish AB och NETS HOLDING A/S. NETS HOLDING A/S tillhandahåller Krogia AB kortuppgifter. Kontokortsnumret är ofullständigt och inte unikt på så sätt att enbart de sex första och de fyra sista siffrorna är synbara.
 • I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer och konsulter för våra restaurangsystem eller elektroniska betalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss och har tillgång till dina personuppgifter. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen, för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
 • Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är registrerad hos oss. Personuppgifterna bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Väljer du att avregistrera dig kommer vi komma att behålla dina personuppgifter enligt följande:

 1. De personuppgifter som Krogia AB behandlar för att kunna fullgöra avtalet lagras tills dess att avtalet är fullgjort. 
 2. De personuppgifter som Krogia AB behandlar för att kommunicera med Kunden lagras tills dess att ärendet anses avslutat. 
 3. De personuppgifter som Krogia AB behandlar för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt köp- eller konsumentköprättslig lagstiftning lagras som längst i 2 år respektive 3 år. 
 4. De personuppgifter som Krogia AB behandlar för att kunna fullgöra sin bokföringsskyldighet lagras som längst i 7 år. 
 5. De personuppgifterna som Krogia AB behandlar för andra ändamål sparas som längst i 1 år efter att kundrelationen har upphört. Kundrelationen anses ha upphört när 1 år har förflutit sedan avregistrering. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Krogia AB, Släntvägen 4, 194 61 Upplands Väsby, organisationsnummer: SE 559121-0744. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Du kan även kontakt vårt dataskyddsombud för övriga frågor. Allt detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på privacy@swoother.com. Informationen tillhandahålls senast inom en månad från mottagen e-post. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här i mobilappen. 

Kontaktuppgifter: 

SWOOTHER/KROGIA
Krogia AB, org.nr. SE 559121-0744
Släntvägen 4
194 61 Upplands Väsby
Sverige
+46 701 454 454
privacy@swoother.com eller support@swoother.com.

NETS HOLDING A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
Danmark
CVR-nr. 27 22 59 93
+45 4468 4468
dpo@nets.eu